VISSELBLÅSNING

Har du misstankar om att det kan finnas missförhållanden och/ eller oegentligheter vid någon av våra arbetsplatser/kontor så har du möjlighet att öppet- eller anonymt kommunicera dessa med oss. Ärenden som kan rapporteras in är sådana som kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i ett arbetsrelaterat sammanhang, exempelvis följande:

  • Korruption och finansiella oegentligheter, som till exempel mutor, illojal konkurrens, penningtvätt, bedrägerier och intressekonflikter.
  • Brott som rör hälsa och säkerhet, som till exempel arbetsmiljö, produktsäkerhet, allvarlig diskriminering, trakasserier, tvångs- och barnarbete som strider mot lagen.
  • Miljöbrott, som till exempel olaglig hantering av farligt avfall.
  • Integritetsbrott, som till exempel felaktig användning av personuppgifter.

Du har möjlighet att kommunicera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi uppmuntrar dig som vill kommunicera med oss, att vara öppen med identiteten då hanteringen är strikt konfidentiell och gruppen som arbetar med ärendet har tystnadsplikt. Vid öppen kommunikation har vi även möjlighet att återkoppla och kunna ställa följdfrågor för att lättare kunna utreda ärendet.

När du gör din rapportering är det viktigt att uppgifterna rapporteras så tydligt och detaljerad som möjligt för att en eventuell utredning ska kunna påbörjas.

TRYGGHET I RAPPORTERING

Lagens skydd mot repressalier gäller för rapportering av missförhållanden som har uppstått eller som högst sannolikt kommer att uppstå i den verksamhet som den rapporterande personen är, har varit eller kan komma att bli verksam i, eller i en annan verksamhet som den rapporterande personen är eller har varit i kontakt med genom sitt arbete.

Den som rapporterar ska också vid tidpunkten för rapporteringen ha en rimlig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann. Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den s.k. visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021.